Loading...

REGULAMIN

REGULAMIN

ZASADY OGÓLNE

Regulamin funkcjonowania i użytkowania WSC.
§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejszy regulamin określa zasady działania Klubu położonego we Wrocławiu przy ulicy Długosza 71 posługującego się numerem NIP 8851576448, numerem REGON 022277109, zarejestrowanego pod nazwą Krystian Danilecki z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Buforowej 22/20, 52-131 zwanego dalej WSC. Dane teleadresowe: adres: ul. Jana Długosza 71, 51-162 Wrocław e-mail: wsc@wsclub.pl numer kontaktowy: 71 72 79 240 2. Klienci mogą korzystać z WSC. 10 minut przed otwarciem i zobowiązani są do opuszczenia klubu najpóźniej do 20 minut po godzinie zakończenia działalności obiektu. 3. WSC. zastrzega sobie prawo zamknięcia albo zmiany godzin otwarcia Klubu w dni ustawowo wolne od pracy oraz w dni znajdujące się w bliskim okresie czasowym pomiędzy dniami ustawowo wolnymi od pracy oraz weekendy. 4. WSC. zastrzega sobie prawo do organizowania dla swoich Klientów imprez zamkniętych, do których zastosowanie mają szczegółowe postanowienia, które mogą być odrębne od postanowień niniejszego Regulaminu.

§ 2 GODZINY OTWARCIA

1. WSC. jest czynny od poniedziałku do piątku oraz weekendy w godzinach 7.00 – 23.00. 2. Informacja o ewentualnych godzinach otwarcia klubu w obowiązujące dni świąteczne zostanie udostępniona w klubie oraz na stronie internetowej www.wsclub.pl. 3. Klienci mogą korzystać z WSC. 10 minut przed otwarciem i zobowiązani są do opuszczenia klubu najpóźniej do 20 minut po godzinie zakończenia działalności obiektu. 4. WSC. zastrzega sobie prawo zamknięcia albo zmiany godzin otwarcia Klubu w dni ustawowo wolne od pracy oraz w dni znajdujące się w bliskim okresie czasowym pomiędzy dniami ustawowo wolnymi od pracy oraz weekendy. 5. WSC. zastrzega sobie prawo do organizowania dla swoich Klientów imprez zamkniętych, do których zastosowanie mają szczegółowe postanowienia, które mogą być odrębne od postanowień niniejszego Regulaminu.

§ 3 ZASADY UŻYTKOWANIA KORTÓW

1. Z oferty WSC. mogą korzystać osoby bez przeciwwskazań zdrowotnych; 2. Korzystanie z kortów możliwe jest po uprzednim zapoznaniu się z zasadami gry http://wsclub.pl/squash.html/; 3. W klubie istnieje możliwość wypożyczenia sprzętu sportowego: rakiet i piłeczek; 4. Wejście na kort dozwolone jest tylko w czystym, przystosowanym do gry w hali obuwiu sportowym na jasnej, kauczukowej podeszwie nie pozostawiającej śladów na podłodze, najlepiej oznaczonym jako „non marking”. W przypadku niezastosowania zalecanego obuwia obsługa Klubu ma prawo odmówić udostępnienia kortu, co nie daje prawa do odmowy uiszczenia opłaty za zarezerwowany lub wcześniej wykupiony kort. 5. Przed rozpoczęciem gry zalecane jest wykonanie rozgrzewki; 6. Wskazana jest gra w okularach ochronnych; 7. WSC. nie ponosi odpowiedzialności za kontuzje i urazy powstałe w wyniku gry, jak również nie przestrzegania zasad bezpieczeństwa; 8. Gra na korcie odbywa się zgodnie z zasadami gry singlowej w squasha opracowanymi przez Światową Federację Squasha oraz zgodnie z zasadami bezpieczeństwa i gry fair play. 9. Zasady gry singlowej w squasha dostępne są w recepcji Klubu, na stronie internetowej Światowej Federacji Squasha – www.wordsquash.org (oryginalna wersja językowa) oraz na stronie internetowej Polskiej Federacji Squasha – www.pfs.com.pl (wersja w języku polskim). 10. Klubowicz ma obowiązek zgłaszać w recepcji Klubu wszelkie uszkodzenia kortu oraz mienia Klubu powstałe podczas gry. 11. Klub zastrzega sobie prawo wyproszenia z terenu Klubu osób prowadzących grę niezgodnie z zasadami gry singlowej w squasha, w szczególności w przypadku prowadzenia przez Klubowicza gry w sposób zagrażający życiu i zdrowiu zawodników. 12. Osoby poniżej 19 roku życia zobowiązane są do gry okularach ochronnych pod rygorem odmowy przez Klub świadczenia usług. Pozostałym osobom w celu poprawy bezpieczeństwa również zaleca się grę w okularach ochronnych. 13. Prowadzenie usług instruktorskich oraz zajęć może się odbywać tylko za zgodą zarządu klubu. 14. Klubowicz uprawnia WSC., do wykorzystania i rozpowszechniania wizerunku Klubowicza utrwalonego podczas uprawiania sportu w związku z członkostwem w Klubie w celach marketingowych. 15. Każda z osób korzystających z usług Klubu robi to na własną odpowiedzialność. 16. Osoby mające problemy ze zdrowiem lub będące w ciąży, które chciałyby skorzystać z oferty Klubu powinny skonsultować chęć udziału w konkretnych zajęciach organizowanych przez Klub z lekarzem specjalistą. W przypadku przeciwwskazań lekarskich do uczestnictwa w zajęciach osoba ta winna zrezygnować z zajęć. Ryzyko uczestniczenia w zajęciach, mimo przeciwwskazań lekarzy, obciąża Klubowicza. 17. Wszystkie osoby przebywające na terenie Klubu zobowiązane są do: 17.1. Szczegółowego zapoznania się z instrukcjami korzystania z dostępnego w Klubie sprzętu lub uzyskania informacji na ten temat od pracowników Klubu przed przystąpieniem do korzystania ze sprzętu i zachowania należytej staranności przy posługiwaniu dostępnym w Klubie sprzętem i innym wyposażeniem Klubu, w tym również odkładania używanego sprzętu na miejsce specjalnie do tego przeznaczone. 17.2. Przestrzegania powszechnie przyjętych zasad współżycia społecznego oraz zasad dobrego wychowania i szacunku w stosunku do wszystkich osób przebywających na terenie Klubu, w tym powstrzymywania się od używania słów powszechnie uznanych za wulgarne i obraźliwe, jak również powstrzymywania się od zachowania, które może zostać odebrane przez inne osoby obecne na terenie klubu jako dyskryminujące bądź obraźliwe, 17.3. Powstrzymywania się od zachowań, które w konsekwencji mogą narazić mienie Klubu bądź mienie innych osób przebywających na terenie Klubu na uszkodzenie lub zniszczenie. Wbieganie, uderzanie ciałem lub innymi przedmiotami w szklane elementy kortu wiąże się z naliczeniem kary umownej w wysokości 100% wartości zniszczonego mienia; wysokość kary zostanie doliczona do kolejnego rachunku klienta; 17.4. Zachowania higieny i czystości. 17.5. Korzystania z kanałów komunikacyjnych Klubu na portalu Facebook tylko zgodnie z ich przeznaczeniem, zabrania się zamieszczania jakichkolwiek reklam oraz prowadzenia działań, które byłyby niezgodne z regulaminem portalu społecznościowego Facebook.

§ 4 REZERWACJE

1. Rezerwacje w klubie dokonywane są na okres 60 minut bądź wielokrotność tego czasu. Każda rezerwacje może być odwołana, przy czym: 1.1. Anulowanie rezerwacji na 12 godzin lub szybciej przed godziną jej rozpoczęcia odbywa się bez naliczania opłat; 1.2. Anulowanie rezerwacji w okresie krótszym niż 12 godzin przed jej rozpoczęciem wiąże się z naliczeniem kary umownej w wysokości 100% wartości rezerwacji; wysokość kary zostanie doliczona do kolejnego rachunku klienta; 1.3. Nieodwołanie rezerwacji oraz nie pojawienie się w klubie w wyznaczonym czasie wiąże się z naliczeniem kary umownej w wysokości 100% wartości rezerwacji; wysokość kary zostanie doliczona do kolejnego rachunku klienta; 1.4. Rejestrując się w internetowym systemie rezerwacji kortów WSC. użytkownik wyraża zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystywanie danych osobowych przez WSC. zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych. 1.5. W przypadku powtarzania się sytuacji opisanej w punkcie 2 oraz 3 wszystkie kolejne rezerwacje danego użytkownika są automatycznie usuwane z systemu rezerwacji kortów WSC.. 1.6. Odrezerwowanie może odbyć się za pomocą darmowej aplikacji mobilnej, formularza kontaktu na stronie www.wsclub.pl, maila lub telefonu. Powoływanie się na na „brak możliwości dodzwonienia.” nie zwalnia gracza od wymogu odrezerwowania przed upływem terminów zgodnych z niniejszym regulaminem. 2. Podstawą do korzystania z WSC. jest posiadanie karnetu lub uiszczenie jednorazowej opłaty za rezerwację; 3. Dozwolone jest przedłużenie gry maksymalnie do 10 minut tylko i wyłącznie w przypadku, gdy używany kort nie został wynajęty kolejnemu klientowi. Przedłużenie określonego czasu traktowane jest jako wynajęcie kortu na kolejną godzinę, co skutkuje koniecznością zapłaty za niego zgodnie z obowiązującym cennikiem. 4. Rezerwacja, odrezerwowanie czy chęć przełożenia gry odbywa się poprzez stronę internetową www.wsclub.pl lub aplikację mobilną Recervise (po uprzednim zarejestrowaniu) lub osobiste czy telefoniczne powiadomienie recepcji klubu, rezerwacja jest ważna jedynie po jej opłaceniu w trakcie jej dokonywania w systemie internetowym naszego klubu. 5. Rezerwacja opłacona w sposób zdalny (np. internet, aplikacja mobilna) zgodnie z Art. 38 pkt. 12 Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta nie podlega prawu do odstąpienia od umowy zawartej w sposób zdalny. 6. Opłacone rezerwacje i karnety nie podlegają zwrotowi – możliwe jest jedynie przeniesienie prawidłowo odrezerwowanych rezerwacji na inny termin. 7. WSC. zastrzega sobie prawo do odwołania rezerwacji jednorazowych oraz stałych, w przypadku turnieju lub innego ważnego wydarzenia w Klubie. 8. Rezerwacje cykliczne wypadające w obowiązujące dni świąteczne w trakcie których Klub będzie nieczynny zostaną automatycznie przełożone. 9. WSC. zastrzega sobie prawo do odwołania rezerwacji w przypadku wystąpienia zaległości płatniczych ze strony Klubowicza.

§ 4.1 REZERWACJE ONLINE

ZASADY REZERWACJI KORTÓW SQUASH/BADMINTON ORAZ TENIS STOŁOWY.

 1. 1. Każda rezerwacja kortów/stołu do tenisa wymaga PRZEDPŁATY (płatność online) w momencie rezerwowania.
 2. Od 01.07.2024 WSC nie będzie prowadziło rezerwacji kortów/stołu do tenisa w żaden inny sposób niż ONLINE.
 3. Po dokonaniu rezerwacji, Klient ma 30 minut na opłacenie ONLINE (przez Przelewy24). Brak uiszczenia wymaganej opłaty skutkuje automatycznym usunięciem rezerwacji z systemu. Klient zostanie poinformowany o zaistniałej sytuacji e-mailem.
 4. Rezerwację można dokonać przez stronę https://wsclub.pl lub aplikację RESERVISE.
 5. Klient ma opcję zmiany terminu opłaconej rezerwacji jeśli zgłasza to min. 9h przed jej rozpoczęciem.
 6. Rezerwację można ponownie wykorzystać do 7 dni licząc od dnia, na który była dokonana rezerwacja.
 7. Podczas rezerwacji Klient może zadeklarować posiadanie kart partnerskich MultiSport, MedicoverSport, FitProfit lub PZUsport, wówczas płatność zostanie pomniejszona o 15 PLN za jedną kartę (maksymalnie 2 karty na jeden kort) UWAGA! Nie zwalnia to Klienta z obowiązku zarejestrowania karty partnerskiej w recepcji klubu przed rozpoczęciem rezerwacji.
 8. Klientów korzystających z kart partnerskich obowiązują regulaminy korzystania z tych kart.
 9. Rezerwacja kortu na 90 minut (1,5h) – Klient rezerwuje kort na 1h, deklaruje liczbę posiadanych kart partnerskich lub ich brak, opłaca ONLINE. Następnie kontaktuje się z recepcją klubu telefonicznie. Recepcja wydłuży rezerwację, a dopłata za 30 minut będzie do uregulowania w recepcji klubu.
 10. W przypaadku zajęć z trenerami w cenie rezerwacji kortu badmintona zawarte jest wypożyczenie rakiet, a lotki można zakupić w recepcji lub przynieść własne.
 11. W cenie rezerwacji kortu squasha nie jest zawarte wypożyczenie rakiet i piłek. Rakiety są wydawane zgodnie z dostępnością, jednakże maksymalna liczba rakiet na kort do badmintona wynosi 4, a na kort do squasha – 2.

§ 5 SZATNIA

1. Opłata nie upoważnia do otrzymania kluczyka do szafki, na czas przebywania w klubie. Kluczyki znajdują się w drzwiach szafek. 2. Po skorzystaniu z usługi kluczyk należy pozostawić w drzwiach szafek klubu. Kara umowna z tytułu zgubienia lub zniszczenia kluczyka wynosi 50 pln; 3. Użytkownik ma prawo skorzystać z własnego kluczyka/kłódki w szafkach przystosowanych przez WSC. do indywidualnego systemu zamykania szafek; 4. Zaleca się zamykanie rzeczy w szafkach na czas gry; 5. Za rzeczy pozostawione w klubie, klub nie ponosi odpowiedzialności; 6. Rzeczy pozostawione przez graczy składowane są w klubie przez okres 1 miesiąca a następnie utylizowane; 7. Gracze proszeni są o zachowanie czystości w szatni.

§ 6 SAUNA

1. Wynajęcie kortu nie upoważnia do darmowego skorzystania z sauny, chęć należy zgłosić w recepcji klubu przed rozpoczęciem gry lub w trakcie rezerwacji. 2. Korzystający z sauny robi to na własne ryzyko i odpowiedzialność. WSC. nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakikolwiek uszczerbek na zdrowiu Korzystającego z sauny. 3. Sauna włączana jest na życzenie graczy – prosimy o informację przed rozpoczęciem gry 4. Sauna wyłączana jest w dni powszednie najpóźniej o 23.15;

§ 7 GROTA SOLNA

1. Wynajęcie kortu nie upoważnia do darmowego skorzystania z groty solnej i jest wyceniane zgodnie z cennikiem. 2. Korzystający z Groty Solnej robi to na własne ryzyko i odpowiedzialność. WSC nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakikolwiek uszczerbek na zdrowiu Korzystającego z groty. 3. Grota Solna jest dostępna w trakcie godzin otwarcia WSC. zgodnie z § 2.

§ 8 CENNIK

1. Cennik oraz informacje dotyczące aktualnych promocji zorganizowanych przez WSC. są dostępne na stronie internetowej Klubu oraz w recepcji. 2. Ceny zamieszczone w cenniku są cenami brutto. 3. Ceny podane w cenniku są cenami w polskich złotych. 4. Klub zastrzega sobie prawo zmiany obowiązujących cen. 5. Oprócz oferty stałej, okresowo są dostępne oferty promocyjne. Oferty promocyjne nie podlegają łączeniu. WSC. zastrzega wiek uprawniający do zniżek studenckich dla lat 26 i godzin wynajmu kortu do 7-16 i 22 oraz weekendów. 6. Każdy korzystający z oferty promocyjnej zobowiązany jest do zapoznania się z Regulaminem promocji dostępnym w recepcji Klubu oraz na stronie internetowej. 7. Korzystanie z kart zniżkowych. 7.1. Klub honoruje karty systemów Benefit Multisport Plus, FitPro, Ok System. 7.2. Uzyskanie zniżki wymaga spełnienia wymagań poszczególnych wystawców kart m.in. okazania dowodu osobistego posiadacza karty. 7.3. Wysokość i warunki zniżki (np. liczba dozwolonych użyć dziennych) wynikają z warunków wystawców kart i nie są przedmiotem decyzji WSC. 7.4. Zgodnie z wymaganiami wystawców kart do jednej gry 1h mogą być użyte maksymalnie 2 karty zniżkowe.

§ 9 ZASADY ODPOWIEDZIALNOŚCI

1. WSC. nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe podczas rozgrywek na korcie, jak również z tytułu jakiejkolwiek szkody poniesionej przez Klubowicza, która powstała wskutek zachowania się innych osób znajdujących się w klubie. W szczególności WSC. nie ponosi odpowiedzialności wobec Klubowicza za utratę lub zniszczenie jakichkolwiek rzeczy posiadanych przez Klienta w czasie pobytu w WSC., które nie zostały złożone w szafce. 2. WSC. nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe wskutek nieprawidłowego przygotowania do gry przez Klubowicza, 3. Klubowicz zobowiązany jest do odpowiedniego przygotowania się do gry, a w szczególności posługiwania się sprzętem i ubiorem o stanie co najmniej dobrym, a także do odpowiedniej rozgrzewki i obserwacji miejsca gry w celu oceny, czy stan kortu nie zagraża Klubowiczom, czy też innym osobom znajdującym się w WSC.. 4. Klubowicz ponosi pełną odpowiedzialność za szkody powstałe wskutek używania dostępnego w Klubie sprzętu w sposób niezgodny z przeznaczeniem, instrukcją obsługi czy wskazówkami pracowników Klubu. 5. Wszelkie wypadki i zdarzenia losowe należy zgłaszać w dniu ich wystąpienia w Recepcji Klubu przed jego opuszczeniem, w celu sporządzenia protokołu.

§ 10 ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

1. Informujemy, że Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z Ustawą o z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych przez firmę Krystian Danilecki ul. Buforowa 22/20, 52-131 Wrocław. 2. Dane osobowe przetwarzane będą dla celów związanych z członkostwem w WSC., dla celów marketingowych związanych z działalnością Klubu oraz w celu prowadzenia rachunkowości. 3. Podstawę prawną przetwarzania danych stanowią: wykonanie umowy oraz podjęcie działań przed jej zawarciem, prawnie uzasadniony interes administratora i konieczność wypełnienia przez niego obowiązku prawnego. 4. Dane osobowe będą profilowane w celach związanych z członkostwem w WSC. i będą przechowywane w czasie niezbędnym do zabezpieczenia prawnie uzasadnionego interesu administratora oraz wypełnienia przez niego obowiązku prawnego. 5. Administrator danych osobowych udostępnia dane osobowe firmie Reservise Sp. z o.o. 02-013 Warszawa, ul. Lindleya 16/301 (udostępniającego system RESERVISE). 6. Administrator danych osobowych nie przekazuje danych osobowych do państw trzecich.


Centrum Sportowe WSC
Jana Długosza 71, 51-162, Wrocław, PL
Godziny otwarcia: 7:00 -22:00
+48 71 72 79 240
wsc@wsclub.pl